O nama

O NAMA

Šta je Građanski instiut za demokratiju i bezbednost Paralaks i koji su nam ciljevi i vrednosti.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks je nevladino, neprofitno i nezavisno udruženje za obavljanje istraživačko-razvojnih i analitičkih aktivnosti u vezi građanske bezbednosti i funkcionalne demokratije, posvećeno razvoju svesti građana i unapređenju tehnologija njihove participacije u utvrđivanju ciljeva i kontroli funkcionisanja i efikasnosti postojećih državnih institucija

Ako želite da svojim idejama i veštinama učestvujete u naporima za izgradnju racionalne zajednice – pridružite se grupaciji koja znanje i istinu vrednuje iznad fraza i koja nastoji da učini nešto za sebe i zajednicu.

Misija

Da, u funkciji suzbijanja uticaja medijske psiho-politike kao osnovne tehnologije za marginalizovanje realnih interesa građana, prati ostvarivanje javne politike, poštovanje prava građana, odgovornost institucija i da nudi rešenja za uspostavljanje institucionalnog demokratskog okvira u oblasti bezbednosti.

Ciljevi

Da postane nacionalni centar za izvrsnost i razvojno-istraživački centar u domenu efikasnog funkcionisanja demokratskih mehanizama u sistemu bezbednosti i građanske participacije i u toj oblasti, tako što:

 • identifikuje slabosti funkcionisanja sistema bezbednosti
 • obezbeđuje mogućnosti za obuku građana i stručne javnosti
 • razvija društvene tehnike za efikasnije građansko društvo
 • podizanje građanske bezbednosti i stvarne demokratije sa akcentom na demokratske bezbednosne tehnologije u oblastima:
 • vaninstitucionalni mehanizmi upravljanja
 • nelegalni tokovi novca
 • privatno fizičko-tehničko obezbeđenje
 • optimizacija reforme sektora bezbednosti

Rukovođenje

Od oktobra 2017. godine, predsednik GIDB Paralaks je Matija Stevanović. jedan je od mladih aktivista GIDB Paralaks. 

Pre izbora, Matija Stevanović je u GIDB Paralaks bio aktivan u održavanje sajta i angažovao se u okviru Centra za izučavanje javne politike. 

Generalni sekretar GIDB Paralaks je Miroslava Stevanović. Gospođa Stevanović je zadužena za administrativne poslove. 

Delatnost

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks osnovan je 2005. godine, a počeo je sa radom 2006. godine.

Iniciran je sa idejom da se zainteresovanim građanima omogući prilika da učestvuju u istraživanju i analizi tema od važnosti za svakodnevni život pojedinca i nacije, a tiču se primene demokratskih standarda i interesa bezbednosti, obuke građana u segmentima od značaja za ove oblasti, te razvoja tehnologija društvenog nadzora i pučežće građana u njima, kao i da bude centar za izvrsnost u primeni naučnih metoda u građanskim inicijativama vezanim za sektor bezbednosti.

Svakodnevni rad saradnika Instituta, podrazumeva praćenje sredstava javnog informisanja, analizu informacija o poštovanju demokratskih standarda i građanske bezbednosti i predlaganje rešenja nadležnim organima i javnosti.

Institut nastoji da permanentno radi na realizaciji sopstvenih projekata istraživačko-razvojnog karaktera iz oblasti zaštite čovekove sredine, privatnog obezbeđenja, finansijskih tokova koji podrivaju građansku bezbednost i unapređenju sektora bezbednosti.

Institut radi zakonske inicijative, analize, prati rad organa vlasti i nosilaca javnih funkcija.

Institut vrši istraživanja i analize za potrebe privrednih društava i institucija u oblastima međunarodnih odnosa, pravnih, ekonomskih i političkih pitanja.

Institut je pokrenuo sopstvenu izdavačku delatnost.

U okviru Paralaksa deluje Centar za izučavanje javne politike, poseban organizacioni segment koji vrši monitoring i analizu javnih politika, sa pozicija temeljnih kriterijuma: da vlast počiva kod građana i na glasanju; da se pozicije političke moći grade na snazi izbora i poštovanju brižljivo razmotrenih opcija; i da se javne politike i programska rešenja uvažavaju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne efekte različitih činilaca na svim nivoima.

Centar nastoji da, kao zloupotrebu vlasti od strane predstavnika naroda, eksponira propise koji nisu u opštem interesu, kao i kandidate, predloge i javne politike koji su u funkciji partikularnih interesa neformalnih grupa ili pojedinaca, na uštrb opšteg dobra i nacionalnih interesa Srbije.

Centar, kao principe vrednovanja odlučilaca, političara i javnih politika, promoviše: ostvarivanje zdravorazumskih rešenja u skladu sa ekonomskom realnošću i potrebama građana; uobličavanje stabilne osnove za politički proces koji neće biti podložan uticaju posebnih interesa i neosnovane pristrasnosti; kao i otklon od ličnih obračunai pomak ka kampanjama orijentisnim na rešavanje problema.

Centar za izučavanje javne politike ima Blog http://cijpparalaks.blogspot.com i E-mail adresu cijp.paralaks@gmail.com.

Poseban segment u okviru instituta Paralaks je i Savet o spoljnim odnosima, koji se bavi temama iz oblasti međunarodnih odnosa.

Kategorije aktivnosti

 • zakonske inicijative
 • analize
 • istraživačko-razvojni rad
 • komercijalni projekti i studije
 • tematske debate, radionice i okrugli stolovi
 • praćenje dnevnih događaja
 • izdavačka delatnost

Anonimno ili otvoreno, svaki zainteresovani građanin može dostaviti svoj prilog ili se uključiti u radne grupe, ili ih pak formirati i plasirati preko Instituta. institut je posebno zainteresovan za saradnike koji bi obavljali analitičko-istraživački rad na lokalnom nivou.

 

 

Usluge

GIDB Paralaks vrši različite istraživačke i analitičke usluge u oblasti međunarodnih odnosa, kao i finansijskih i privrednih aktivnosti.

Kontakt

Pitajte, sugerišite, ostavite komentare i recite nam kako možemo da unapredimo Paralaksov veb sajt i sadržaj na njemu, kao i naš rad i aktivnosti. Vaše mišljenje je važno.

O NAMA

Šta je Građanski instiut za demokratiju i bezbednost Paralaks i koji su nam ciljevi i vrednosti.